Forstå
udfordringen
Præsentere
Få idéer
Forbedre
Konkretisere
Konstruere
Undersøge

Få idéer

Elevgrupperne udvikler og forhandler idéer. De vælger den idé, de vil gå videre med.

Læreren: Læreren iagttager og støtter processerne i grupperne og anviser evt. metodekort for idégenerering eller metodekort for idéudvælgelse. Læreren kan evt. kræve, at gruppen skal formulere idéen i ord og skrive den ned.Læreren faciliterer evt. sparring på tværs af grupperne.

Eleverne: Udtænker idéer og løsningsforslag. De præsenterer og forklarer dem for de andre i gruppen. Gruppen forhandler sig frem til det løsningsforslag, de vil arbejde med. I forbindelse med at 'få ideer' vil gruppen sandsynligvis springe frem og tilbage til nogle af de andre delprocesser fx. 'forstå udfordringen' eller 'konkretisere'.

Produktet: En idé til en løsning som gruppen er enig om og mener bedst kan løse den (re-)formulerede udfordring inden for specifikationerne.

Forbedre

Elevgrupperne tester, evaluerer og forbedrer prototypen. Denne proces gentages ofte mange gange.

Læreren: Understøtter hensigtsmæssige testprocedurer afhængigt af elevernes klassetrin og erfaring og fastholder elevernes fokus på krav til prototype samt understøtter den positive fejlkultur. Kan desuden facilitere videndeling på tværs af grupperne.

Eleverne: Forbedrer prototypen på baggrund af tinkering og/eller test og analyse og vurderer i forhold til specifikationerne, om prototypen enten er god nok til at være en løsning eller må forbedres, og i givet fald i forhold til hvad og i forhold til resterende tid og materiale – eller om den må forkastes og der må laves en helt ny prototype.

Produktet: Testet prototype evt. med tilhørende testresultater, der kan sammenlignes med specifikationerne. En plan for forbedring af prototypen eller en plan for at gå videre mod præsentationen. Prototypen er i så fald gruppens løsning.

Konkretisere

Elevgrupperne konkretiserer, skitserer og vælger materialer og udformning til den konkrete idé. De planlægger det videre arbejde og fordeler opgaverne.

Læreren: Læreren iagttager og støtter processerne i grupperne. Anviser evt. metoder til støtte for elevernes kreativitet fx moodboards.

Eleverne: Tegner skitser eller laver små modeller og forklarer for hinanden og forhandler om, hvordan løsningsforslaget kan realiseres gennem en prototype. De diskuterer valg af materialer og arbejdsprocesser. De afprøver måske nogle ting, før de vælger.

Produktet: Arbejdstegninger/skitser, der gør det muligt at gå i gang med konstruktion af prototypen/prototyper i fællesskab. Arbejdsplan (herunder arbejdsfordeling og deadlines), materialeliste, redskaber mv.

Konstruere

Elevgrupperne virkeliggør deres idé til prototype med valgte materialer og redskaber. Ordet konstruere skal ikke forstås bogstaveligt. Det man 'konstruerer' kan også være en animation, en app, noget programkode eller lignende.

Læreren: Iagttager og støtter processerne i grupperne. Anviser evt. metoder til støtte for rollefordeling i grupperne. Hjælper grupperne med at vurdere om deres valg af materialer og arbejdsprocesser er realistiske – evt. for at finde andre løsninger. Hjælper med at løse praktiske problemer med at fremskaffe materialer og finde arbejdsredskaber.

Eleverne: Finder materialer og arbejdsredskaber og organiserer arbejdet med at omsætte deres 'konkretiserede idé' til et konkret første bud på en løsning i form af en prototype.

Produktet: Prototype, der kan testes og forbedres.

Undersøge

Elevgrupperne kortlægger relevant, viden de får brug for. De skaffer og tilegner sig viden gennem læsning, forsøg, observationer, interview m.m.

Læreren: Understøtter en systematisk videnindsamling ved fx at anvende metodekortet 'Videnskortlægning' som baggrund for undersøgelser. Vejleder i forhold til relevant litteratur, eksperimenter, observationer m.m. Vejleder, foreslår og/eller demonstrerer evt. relevante metoder, materialer og sikkerhedsprocedurer.

Eleverne: Kortlægger relevant viden, læser, eksperimenterer, undersøger eksisterende tilsvarende løsninger, observerer, interviewer – gerne systematisk.

Produktet: Overblik over indhentet viden: Observationer, interview, litteraturstudier og forsøgsresultater, der er nødvendige for at få optimale løsningsforslag og/eller prototyper i gruppen.

Forstå udfordringen

Læreren:Læreren præsenterer udfordringen. Elevgrupper og lærer bliver enige om mål og rammer for det kommende arbejde. Grupperne beskriver udfordringen med egne ord.

Eleverne: Reformulerer udfordringen gennem dialog om narrativet, med hinanden, læreren og/eller brugerne.

Produktet: Elevernes reformulering af udfordringen. De laver evt. arbejdsplan. De laver aftaler for processen. De laver evt. en gruppekontrakt for projektet.

Præsentere

Elevgrupperne præsenterer løsning, overvejelser om designprocessen og valg truffet undervejs. De perspektivere løsningen og inddrager etiske aspekter.

Læreren: Læreren formulerer fælles regler for, hvordan præsentationen kan foregå (Hvor lang tid?, Hvor mange elever taler?, Hvornår er der mulighed for spørgsmål? Præsenteres der gennem en video? Skal der laves en poster, der viser processen? Skal der inviteres publikum udefra? På hvilken måde evaluerer gruppen sin egen proces... osv.). Det vil ofte være læreren, der er “modtageren” (brugeren) i forbindelse med præsentationen.

Eleverne: Præsenterer og forklarer deres løsning over for 'brugerne'. Eleverne præsenterer og evaluerer den proces, gruppen havde i forløbet. De svarer på spørgsmål. Eleverne vurderer, hvad de lærte i forbindelse med forløbet. Dels hvad de lærte fagligt, og dels hvad de lærte om at arbejde sammen i procesopdelte forløb.

Produktet: Det vigtigste produkt er ikke elevernes løsning, men den refleksion over processen og det, elever og lærer lærte undervejs om at arbejde og løse problemer på denne måde.